جعبه ابزار "ناظران"

چگونه در طرح "ناظران" مشارکت کنیم؟

"ناظران" یک طرح بر پایه شهروند-خبرنگاری است. ما اخبار و اطلاعات را به لطف شما شهروند-خبرنگاران به دست میآوریم و آن را با همراهی شما منتشر میکنیم. ناظران ما همواره در قلب حوادث و اتفاقات هستند.

اساس کار بسیار ساده است. شما شاهد یک اتفاق، حادثه و یا پدیده بودهاید که تمایل خبر آن را با دیگران نیز به اشتراک بگذارید. میتوانید یک عکس و یا ویدئو از اتفاقی که شاهد آن بودهاید بگیرید و برای تیم روزنامهنگاران ما ارسال کنید.

اگر تصاویر شما توسط تحریریه انتخاب شدند، یک روزنامهنگار از تلویزیون فرانس۲۴ و یا رادیو بینالمللی فرانسه در صورت تمایل، با شما تماس خواهد گرفت و شما شرح ماجرا را با او در میان خواهید گذاشت.