یک سفیدپوست اهل افریقای جنوبی با منتشر کردن یک ویدئوی چند ثانیه‌ای بلوایی در این کشور و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.

روز ۲۲ اوت، یک ویدئو به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی در افریقای جنوبی دست به دست شد که مردی سفید پوست با کلمه "کفیر"به سیاه‌پوستان اشاره کرده بود کلمه‌ای نژادپرستانه که در زمان آپارتاید استفاده گسترده‌ای برای اشاره به سیاه‌پوستان داشته است. در واکنش، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی سعی کردند با شبیه‌سازی ویدئوی این فرد نژادپرست و مسخره کرده آن به مقابله با نژادپرستی بروند.


مرد نژادپرست در شبکه‌های اجتماعی شناسایی شده است او آدم کتزاولوس نام دارد، او در حالی که در یک ساحل زیبا قرار دارد این‌چنین می‌گوید:"بذارید یه گزارش آب و هوا بهتون بدم، آسمان آبی، ساحل زیبا و دریای عالی و هیچ "کفیری"تا چشم کار می‌کنه نیست، بهشت رو زمین، رو دستش نیست"
به گفته رسانه‌های افریقایی جنوبی آدم کتزاولوس همان روزی که این ویدئو را منتشر کرده است از شرکت خانوادگی خودشان اخراج شده است.
خانواده آقای آدم کتزاولوس او را ترد کرده‌اند و اعلام کرده‌اند با دیدن این ویدئو شوکه شده‌اند. حتی شرکت نایکی که همسر این فرد را استخدام کرده بوده، چند فروشگاه خود را از ترس حمله به آنها بسته است.
از سوی دیگر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به بازسازی این ویدئو و تمسخر آدم کتزاولوس زده‌اند.


آسمان آبی، دریای فیروزه‌ای و تا چشم کار می‌کند هیچ...
سلام بابا
آه لعنتی""یه روز قشنگ، درختان زیبا، ساختمان‌های زیبا و جایی که ما در آن استراحت می‌کنیم، هیچ سفید پوستی هم نیست.""یه روز پرنور، درخت‌ها، ساختمان‌های بلند، مردم در همه‌جا بدون اینکه کسی مزاحم آنها شود، هیچ نژادپرستی هم نیست که آنها را اذیت کند. رو دست این دیگه نیست."

به کار بردن کفیر در افریقای جنوبی مسئله بسیار مهم و جدی‌ای است، در ماه مارس سال گذشته، یک زن ۴۹ ساله سفید پوست در این کشور به خاطر خطاب کردن یک پلیس سیاه پوست با این کلمه به دو سال زندان محکوم شد.