در ادامه ماجراهای مربوط به عدم اجازه ورود زنان به استادیوم‌ها در ایران، جنجالی جدیدی در اصفهان به پا شد.
این بار اما ماجرا روی سکوها و یا خارج از استادیوم رخ نداد بلکه اتفاق در داخل زمین مسابقه به وقع پیوست.در پی ممانعت حراست دانشگاه صنعتی اصفهان از ورود دخترانی که قصد داشتند بازی فینال مسابقات بستکبال این دانشگاه را بین دو تیم دانشکده کشاورزی و مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 28 اردیبهشت ببینند. بازیکنان دو تیم تصمیم گرفتند مسابقه را برگزار نکرده و سالن را ترک کنند.


پس از توقف بازی از سوی بازیکنان، بیانیه‌ای از سوی آنان خوانده شد. دو تیم نسبت به رفتار توهین‌آمیز داوران با دانشجویان و همچنین زمان‌بندی نامناسب زمین تمرین برای دانشجویان و اختصاص ساعات مناسب زمین تمرین برای کارمندان و اساتید دانشگاه اعتراض کردند.
به گفته دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دستور ممانعت ورود زنان به استادیوم دانشگاه از سوی خانم منشوری رییس مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفته است.