در مناطق شورشی در سوریه، قربانیان زلزله با عجله در گورهای دسته جمعی دفن می‌شوند

تصویری برگرفته از ویدئویی که در روز سه شنبه، 7 فوریه 2023،  افرادی را در حال حفر یک گور دسته جمعی در أورم الکبری، شهری در غرب استان حلب، نشان می‌دهد.
تصویری برگرفته از ویدئویی که در روز سه شنبه، 7 فوریه 2023، افرادی را در حال حفر یک گور دسته جمعی در أورم الکبری، شهری در غرب استان حلب، نشان می‌دهد. © Twitter / @bkdadaksa

در حالی که جست‌وجو برای یافتن بازماندگان زلزله مرگبار در زیر آوار ادامه دارد، پنجشنبه، 9 فوریه 2023، در مناطق شورشی شمال غرب سوریه، ساکنان مجبور شدند برای دفن مردگان خود گاهی اوقات با بیل‌های ساده، گورهای دسته جمعی حفر کنند. سردخانه‌ها اشباع شده و تجهیزات در این منطقه که ارتباطش به کل با دنیا قطع شده، به شدت با کمبود مواجه است.

تبلیغ بازرگانی

روز پنجشنبه، امدادگران برای یافتن بازماندگان زلزله 7.8 ریشتری که در سحرگاه دوشنبه 6 فوریه 2023 جنوب شرقی ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزاند، در جدال با زمان بودند.

در مناطق شمال غربی سوریه که پیش‌تر به سبب یازده سال جنگ داخلی ویران شده و کماکان در دست شورشیان است، با وجود این که کمک های بشردوستانه در حال سرازیر شدن به این منطقه است، اما همه چیز با کمبود مواجه است. همان‌طور که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در جندیرس، عطمه، عطاریب، سراقب، چندین منطقه تحت کنترل شورشیان، ساکنان مجبور به حفر گورهای دسته جمعی می‌شوند تا مردگان خود را دفن کنند.

 

"دوست داشتیم مراسم تشییع جنازه‌ای در خور شأن این افراد ترتیب دهیم... قول می‌دهیم که شما را در خاطرات و قلب خود نگه داریم."

این توییت از حساب کاربری "دفاع مدنی سوریه"، که به کلاه سفیدها نیز معروف است، منتشر شده که تصویر گور دسته جمعی حفر شده در نزدیکی حلب را نشان می‌دهد.

 

 

کرایه یک بیل مکانیکی 100 دلار در روز هزینه دارد

 

ابومچال داوطلبانه برای حفر قبر در منطقه عطمه در شمال شهر ادلب اقدام کرده است.

 

ویدئویی که روز پنجشنبه 9 فوریه 2023 توسط ابومچال برای تحریریه ناظران فرانس 24 ارسال شد. گور دسته جمعی را در منطقه عطمه در شمال شهر حلب می‌بینیم.

 

«اجساددرگورهایدستهجمعیحفرشده‌اندزیرابرخیازافرادقابلشناسایینبودند،چونآن‌هااغلبآواره‌هاییهستندکهدورازمنطقهمحلسکونتیازادگاهخود،جانباخته‌اند. مندرمراسمخاکسپاریروستایعطمهشرکتمی‌کنم،آن‌جابهشدتکمبودمنابعوتجهیزاتداریم. اجارهیکبیلمکانیکیروزانه 100 دلار [93 یورو] هزینهدارد

 

ساکنان منطقه روز سه‌شنبه هفتم فوریه 2023 یک گور دسته جمعی را با بیل در نزدیکی شهر سراقب در استان ادلب حفر می‌کنند.

 

دفاع مدنی سوریه، که به عنوان کلاه سفیدها نیز شناخته می‌شود و به عنوان اصلی‌ترین سرویس مدیریت بحران در مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت عمل می‌کند، می‌گوید که توانسته هویت برخی از قربانیان را شناسایی و مستند کند، اما بسیاری از مردم نتوانستند این کار را انجام دهند.

 

 

«ما اغلب ساکنان یک محله یا اعضای یک خانواده را در یک گودال قرار می دهیم»

 

مصعب یاسین یک فعال رسانه‌ای است. او بین روستاهای زلزله زده در رفت و آمد است.

 

«هنگامیکهخانواده‌هاعزیزانخودرااززیرآواربیرونمی‌آورند،آن‌هارابهبیمارستانمنتقلمی‌کنندتابررسیکنندکهآیازندههستندیامرده‌اند. سپسآ‌‌ن‌هارامی‌برندتادفنکنند. تیم‌هایدفاعمدنیسوریهوداوطلبانمردمی،چندینگوردستهجمعیحفرکرده‌اند. آن‌هاگورهایوسیعیهستندکهبهطولحفرمی‌شوندتاحداکثرافرادرادفنکنند. مااغلبساکنانیکمحلهیااعضاییکخانوادهرادریکگودالقرارمی‌دهیم. اینافرادباعجلهدفنمی‌شوندزیراامدادگرانغرقکارهستندوبایدوقتخودراوقفجستجویآواربراینجاتجانمردمکنند.

درمواقععادیقبلازدفن،شستشویمیتانجاممی‌شود،سپس "نمازغائب" برایاومی‌خوانند. امادراینشرایطاینافرادرامستقیموفوریبدونبرگزاریمراسموآیینتشییع،دفنمی‌کنندواینواقعاًدلخراشاست

 

گور دسته جمعی در روستای تارین در حلب که بیش از پنجاه نفر در شب 19 تا 20 فوریه 2023 در آن دفن شدند.
گور دسته جمعی در أورم الکبری، شهری در غرب استان حلب.

 

به نقل از یک رسانه محلی، "انجمن البیر"  که در تلاش برای دفن قربانیان در ادلب مشارکت دارد، می‌گوید کمبود امکانات از جمله تجهیزات حفاری برای کندن قبرها و وسایل نقلیه برای انتقال قربانیان وجود دارد. سردخانه‌ها از اجساد اشباع شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که اولین کاروان کمک‌های بشردوستانه پس از زلزله روز پنجشنبه (9 فوریه 2023) از طریق گذرگاه مرزی باب الحوا با ترکیه وارد مناطق شورشی شمال غرب سوریه شد. به گفته همین منبع، شش کامیون مملو از چادر و مواد بهداشتی وارد خاک سوریه شدند. به گفته یکی از مقامات پست مرزی به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارسال این اقلام پیش از وقوع زلزله نیز صورت می‌گرفته است.

دفاع مدنی سوریه نیز اعلام ناامیدی کرده است: این گروه در روز پنجشنبه 9 فوریه 2023، در پستی در حساب کاربری رسمی خود در توییتر اعلام کرد که این کاروان یک بسته کمک دوره‌ای است که توسط سازمان ملل ارائه شده است و شامل تجهیزاتی برای تلاش‌های نجات یا جستجوی بازماندگان در زیر آوار  و امداد رسانی به زلزله نیست.

بر اساس آمار رسمی تا اوایل بعدازظهر پنجشنبه 9 فوریه 2023، تعداد قربانیان از 19300 نفر فراتر رفت: 16170 کشته در ترکیه و 3162 کشته در سوریه.ج

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید