کنگو: شبه‌نظامیان زنان را به خاطر دامن‌های «خیلی کوتاه» برهنه کردند و کتک زدند

 تصویر برگرفته از ویدئو از چپ به راست: زنی که توسط دو مرد به زمین انداخته شده و چندین بار با چوب به او ضربه می‌زنند. شخصی که توسط مردی با چوب کتک خورده است. یک دختر نوجوان دست کم 50 ضربه با چوب روی باسن برهنه خود از سه مرد دریافت می‌کند. چند نفر، مردی  دیگر را روی زمین نگه می‌دارند و به پشت او ضربه می‌زنند. این ویدئوها در 20 ژانویه 2023 به صورت آنلاین منتشر شدند، اما تاریخ دقیق این وقایع را نمی‌توان با قطعیت مشخص کرد.
تصویر برگرفته از ویدئو از چپ به راست: زنی که توسط دو مرد به زمین انداخته شده و چندین بار با چوب به او ضربه می‌زنند. شخصی که توسط مردی با چوب کتک خورده است. یک دختر نوجوان دست کم 50 ضربه با چوب روی باسن برهنه خود از سه مرد دریافت می‌کند. چند نفر، مردی دیگر را روی زمین نگه می‌دارند و به پشت او ضربه می‌زنند. این ویدئوها در 20 ژانویه 2023 به صورت آنلاین منتشر شدند، اما تاریخ دقیق این وقایع را نمی‌توان با قطعیت مشخص کرد. © DR via réseaux sociaux

در استان مانیمه، در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، مردم هدف حملاتی هستند که توسط شبه‌نظامیان مای مای ملایکه Mayi-Mayi Malaika انجام می‌شوند که منشأ آن از این منطقه است. از 20 ژانویه 2023، ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این شبه نظامیان، دختران، زنان و مردان جوان را در محله سالامابیلا شلاق می‎‌زنند. براساس روایت شاهدان، آن‌ها این زنان را به خاطر پوشیدن دامن‌های خیلی کوتاه مورد توبیخ و تنبیه قرار می‌دهند.

تبلیغ بازرگانی

این گروه از شبه نظامیان مای مای ملایکه، به رهبری فردی به نام شیخ کابالا سلمانی، به طور عمده در قلمرو Kabambare که شامل منطقه Salamabila است، فعالیت می‌کند.

این ویدئوها در 22 ژانویه 2023 در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما حقیقت ماجرا بر اساس شهادت جمع‌آوری شده توسط تحریریه ما به اواخر دسامبر و اوایل ژانویه برمی‌گردد و در روستای ماچاپانو، در حدود 17 کیلومتری منطقه سالامابیلا رخ داده است.

در این تصاویر که در مجموع چهار ویدئو را شامل می‌شود، شبه‌نظامیان مسلح به چوب را می‌بینیم که دختران و زنان جوان را روی زمین می‌کشند، آن‌ها را کتک می‌زنند و برهنه می‌کنند. در یک ویدیو، آن‌ها را می‌بینیم که مردی را قبل از ضرب و شتم روی زمین نگه داشته‌اند.

از آن‌جایی که این تصاویر حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیزی هستند، تصمیم گرفتیم فقط تصاویر برگرفته از ویدئو (اسکرین‌شات) ها را منتشر کنیم.

 

فعالان سازمان غیردولتی "زنان پیش‌رو استان مانیمه" تظاهراتی را در 24 ژانویه 2023 در مرکز استان کیندو برگزار کردند تا از رئیس جمهور کنگو، فلیکس شیسکدی درخواست کنند تا اجرای برنامه "خلع سلاح، بازیابی جامعه و ادغام مجدد" (DDRC) را تسریع بخشد، طبق این برنامه ، دولت قرار است گروه های مسلح را خلع سلاح کرده و آن‌ها را دوباره در جامعه ادغام کند.

 

 

"آنها شروع به حمله به زنانی کردند که لباس و دامن کوتاه یا شلوار می‌پوشند"

 

استفان کوموندالا، رئیس جامعه مدنی در مانیمه، معتقد است که در مواجهه با ناتوانی دولت در تضمین امنیت مردم، تنها راه حل، مذاکره با این شبه نظامیان خواهد بود.

 

درپایاننوامبر 2023،شیخکابالاسلمانی،رهبرجدیدشبهنظامیانمایمایملایکه،پیامیرادریکرادیومحلیپخشکرد - وهمچنینبهعنوانیکپیامصوتیدرتلفن‌هاپخششد - اوتوضیحدادکهاینتصمیمتوسطشبهنظامیاناوگرفتهشدهاستکهدیگرزنانیرابالباسودامنکوتاهوشلوارنبینیم.

 

وطیماه‌هایدسامبروژانویه 2023 افرادنزدیکبهاوشروعبهحملهبهزنانیکردندکهایننوعلباسرامیپوشیدندوآن‌هاراشلاقزدند.

یکزنجوانویکسالمنددیگرهنوزدربیمارستانسالامابیلاهستند،رسیدگیلازمبهآن‌هاصورتنمی‌گیردونیازیبهدرمانآ‌‌ن‌هااحساسنمی‌شود. ایندخترجوانرویبدنخودوبهویژهرویباسنشجراحاتشدیدیدارد.

 

دراینقسمتازمانیمه،اینگروهشبهنظامیمایمایملایکههستندکهقانونراوضعمی‌کنند،هیچدولتیاینجاوجودندارد. آن‌هاتمامقلمروکابامبارهرادراختیاردارند. بنابراینوقتیآن‌هادرموردچیزیتصمیممی‌گیرند،همهتسلیممی‌شوند. اینشبهنظامیاناکنونازامتیازاتمعدنیکهپسازخروجشرکت [بانرو،طلایکانادا] خالیماندهاست،بهرهبرداریمی‌کنند. آن‌هاجاده‌هارامسدودمی‌کنندوازوسایلنقلیهعبوریعوارضیمی‌گیرند.

 

بهعنوانجامعهمدنیدرمانیمه،ماپیشازاینسعیکرده‌ایمبااینشبهنظامیانمذاکرهکنیم. ماصلحمی‌خواهیم. مامی‌بینیمکهدولتوارتشدرمقابلاینخشونتناتوانبوده‌اند،بنابراینتنهاراهباقیماندهتحریکآن‌هابهتسلیماست. یکزمانیبایدبهسمتآ‌‌ن‌هادستدرازکنیدوبهآن‌هابگوییدتسلیمشوندواسلحه‌هارازمینبگذارند. اماآن‌هادرمقابلشروطییدارند،برخیمی‌خواهندباحفظدرجهنظامیخودبهارتشبازگردند،برخیدیگردرصورتبازگشتبهزندگیغیرنظامی،ضمانتشغلیلازمدارند

 

ظهور این شبه نظامیان با ورود گروه کانادایی Banro Corporation به منطقه در سال 2014 برای بهره برداری از مواد معدنی مرتبط است. زمانی که این شرکت تاسیس شد، مفادی را امضا کرد که در آن به مردم منطقه متعهد شد که پروژه‌های عمرانی مانند ساخت جاده و مدرسه را در دستور کار قرار دهد. به گفته فعالان محلی، ساکنان احساس کردند که شرکت به وعده‌های خود عمل نکرده است، مردم شروع به اعتراض کردند و اقدامات قانونی را انجام دادند که موفق نشدند. این پیش زمینه، به ظهور شبه نظامیان مای مای ملایکه کمک کرد.

 

 

"شبه نظامیان به نوعی ساکنان را به بردگی گرفته‌اند"

جوزف [نام مستعار] رئیس یک سازمان غیردولتی حقوق بشر در مانیمه است که به دلیل حضور شبه نظامیان مای-مای دیگر نمی‌تواند در قلمرو کابامباره به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

ماپروژه‌هاییرادرمنطقهاجرامی‌کردیم،امابهدلیلاتفاقیکهافتاد،دیگرنمی‌توانیمبهآن‌جابرویمزیرااینشبهنظامیانهستندکهدراینمنطقهحکومتمی‌کنندوآن‌هابهدنبالهرکسیکهبااقداماتشانمخالفتیداشتهباشدمی‌روند. باتوجهبهفقدانامنیتدرمنطقه،همهامدادگرانمحلیمابهکاسونگو،کهقلمروهمسایهاست،رفته‌اند.»

 

«کارکنان شرکت معدن ربوده شدند»

 

شبه نظامیان، که اعضای آن از جمعیت ساکنان بومی منطقه هستند، در شرایطی ظهور کردند که ساکنان آن‌جا احساس کردند مورد بی توجه‌ای قرار گرفته‌اند [به گفته آن‌ها، به دنبال عدم تحقق تعهدات شرکت معدن، نوشته سردبیر]. شبه‌نظامیان خواستار بهره‌برداری از بخشی از تپه موندامبوکو، که مشرف به امتیاز شرکت بانرو است، برای انجام استخراج‌های طلا از آن شدند. آن‌ها در سال‌های 2017 و 2019 اقداماتی را علیه کارکنان شرکت، از جمله ربودن کارمندان خارجی انجام دادند.

 

مقر شبه نظامیان در بوته بود. در ژوئیه 2018 مذاکراتی با استاندار استان انجام شده بود، آن‌ها با خروج از این گروه موافقت کردند و برای مدتی به روستاها بازگشتند.

 

ویدئویی از 21 ژوئیه 2021 که نشان می‌دهد شبه‌نظامیان مای مای ملایکه به منطقه سالامابیلا می‌روند تا گروگان‌هایی را که بیش از یک سال نگه داشته بودند تحویل دهند. در میان این گروگان‌ها دو پزشک نیز وجود دارند.

 

شکلیازهمزیستیبانیروهایدولتدراینمنطقهوجوددارد،امااینشبهنظامیانهستندکهقوانینخودراتحمیلمی‌کنند،زیرااعضایآنبسیارزیادهستندوگاهازسربازانFARDC (نیروهایمسلحجمهوریدموکراتیککنگو) مسلح‌ترهستند.اکنونآن‌هابهجایاین‌کهمثلگذشتهفقطدنبالکارمندانبانروباشند،شروعکردندبهبرخوردباکسانیکهازآن‌هاحمایتنمی‌کنند.

درسالامابیلادرواقعدوادارهموازیوجوددارد. عواملدولتی،مانندپلیس،کهتجهیزاتضعیفیدارند،وشبهنظامیان،کهزندگیعمومیرادراینمنطقهادارهمی‌کنند. این‌هابهساکنانمنطقهدستورمی‌دهندتاکارهایتعمیرونگهداریرادرمحلاتانجامدهند. اینگروهآن‌هارادرمعرضنوعیبردگیقرارمی‌دهد. همچنینبهویژهبرایتعمیرونگهداریجاده‌هاازمردمبودجهجمع‌آوریمی‌کند.

گاهیاوقاتاعضایآنهمانلباسنظامیرسمیرامیپوشند.

اکثراعضایاینگروهشبهنظامیمسلمانهستند. امااین‌کهآن‌هامیخواهندشریعت [حقوقاسلامی] رااعمالکنند،موضوعجدیدیبهنظرمی‌رسد

 

 

شنبه 21 ژانویه 2023، فرماندار مانیمه، آفانی ادریسا منگالا، درخواست خود را از شبه نظامیان برای پایان دادن به فعالیت‌های خود و زمین گذاشتن سلاح‌ها تکرار کرد.

گروه معدنی Banro با استناد به دلایل امنیتی، در ژوئن 2020 فروش امتیاز خود را در مانیمه به شرکت Shomka Resources که اکثریت آن متعلق به یک گروه چینی است، اعلام کرد.

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید