"از همان اولین مصرف می‌توان معتاد شد": "یخ"، ماده مخدری که جوانان سودانی را ویران می‌کند

چندین فعال سودانی ویدئوهای آگاهی بخشی علیه گسترش مت‌ آمفتامین با هشتگ #پسرت_را_نجات_بده منتشر کرده‌اند.
چندین فعال سودانی ویدئوهای آگاهی بخشی علیه گسترش مت‌ آمفتامین با هشتگ #پسرت_را_نجات_بده منتشر کرده‌اند. © Observateurs

ماده‌ای که به "یخ" یا "شیطان" معروف است: در هفته‌های اخیر، بسیاری از سودانی‌ها از افزایش مصرف یک ماده مخدر صنعتی بسیار اعتیاد آور، از نوع مت‌آمفتامین، در میان جوانان به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. برای جبران اقدامات ناکافی اتخاذ شده از سوی مقامات علیه این ماده مخدر که ترسناک‌تر از آنچه به نظر می‌آید است، فعالان مدنی مانند لوبنا علی، رئیس سازمان غیردولتی بیت مکالی، اقدامات ابتکاراتی را در دستور کار قرار داده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

از اوایل ژانویه 2023، بسیاری از فعالان سودانی ویدئوهای آگاهی‌بخشی را تحت هشتگ #پسرت_را_نجات بده، منتشر کرده‌اند و نسبت به خطرات رواج مت‌آمفتامین در میان جوانان هشدار می‌دهند.

مت آمفتامین یک ماده مخدر صنعتی با اثرات مخرب دراز مدت است. این ماده به شکل کریستالی است که می‌تواند شیشه خرد شده یا یخ را تداعی کند و به طور کلی به وسیله پایپ (لوله شیشه‌ای مخصوص) مصرف می‌شود.

این ویدیوی آگاهی‌بخش که توسط یک جوان فعال در شبکه اجتماعی Tiktoke تهیه شده است، یک جوان معتاد به مواد مخدر را نشان می‌دهد که پدرش را برای گرفتن پول از او و خرید مت‌آمفتامین کتک می‌زند.

 

@yousif_alrdesiy احفظو بيوتكم وراقبو اولادكم #الايس #السودان #مشاهير_السودان #fypシ ♬ الصوت الأصلي - يوسف الرديسي - yousif ALRedasy
"یک پُک می‌تواند زندگی شما و تمام رویاهای شما را نابود کند. "یخ شیطان است" این هشداری است که یک فعال شبکه تیک‌تاک داده است.

 

"ما خانواده‌ها را تشویق می‌کنیم بر احساس شرم غلبه کنند"

لوبنا علی، مرکز Bitmakaly را در سال 2013 تاسیس کرد. این سازمان غیردولتی مردم نهاد یک مرکز بازپروری مواد مخدر در خارطوم را اداره می‌کند. این مرکز همچنین کمپین‌هایی با هدف آگاهی بخشی در میان جوانان پایتخت سودان برگزار می‌کند.

 

 

 

تاسال 2019،بیشترینمصرفموادمخدردرسودانحشیشبود. موادوداروهایروان‌گردانمانندترامادولوکاپتاگوننیزوجودداشت. مت‌آمفتامینپسازانقلابظهورکرد،شایدبهدلیلبیثباتیسیاسی.

اینیکمادهمخدربسیارخطرناکاستوبسیارنگرانکنندهاست،زیراازهماناولینمصرفممکناستمعتادشویدواثراتآنبرایسلامتیشمابسیارمضراست. مصرفآنمی‌تواندباعثسکتهمغزی،ایستقلبی،مشکلاتکلیویوتمایلبهخودکشیشود.

متأسفانهاینمادهدربینجوانانمرسومشدهاستوعمدتاتوسطجوانان 13 تا 27 سالهمصرفمی‌شود.

مصرفاینمادهبهطورفزاینده‌ایدرکشورگسترشیافتهاست. درخارطومهیچمحله‌ایازآناماننیست. برخیازجرایمبامصرفآنمرتبطاست،بهویژهتجاوزاتجنسیوسرقت. همچنیناینمادهباعثایجادتوهماتشنیداریوبینایی،شعله‌ورشدنهذیان‌گوییوغیرهمیشود.

 

 

کمپین آگاهی‌بخشی به رهبری سازمان غیردولتی Bitmakaly، در 18 ژانویه 2023، در دانشگاهی در خارطوم.

 

 

جوانانتحتتأثیرمصرفایندارومی‌تواننددرطولشب‌هاوگاهیتاچندروزمتوالیبیداربمانند. فردمصرفکننده،تحریکشدهوبهشدترویاعصاباستوبرایشروعدعواودرگیریکارزیادیلازمنیستانجامشود.

درسطحمرکزسم‌زداییوترکاعتیادکهمامدیریتمی‌کنیم،خانواده‌هاراتشویقمی‌کنیمبراحساسشرمازاینکهانگاجتماعیبخورندغلبهکنند،زیرااعتیادبهمت‌آمفتامینقابلدرماناست. مابهآن‌هامی‌گوییم: "فرزندتانرادرمانکنید. هیچتفاوتیبینروانپزشکوپزشکعمومیوجودندارد."

 

 

در 3 ژانویه 2023، ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت، نهادی که کشور را اداره می‌کند، از راه اندازی کمپین علیه مواد مخدر خبر داد. از آن زمان، یک کارخانه تولید کاپتاگون به طور قابل توجه‌ای برچیده شده است. اما دلالان مت‌آمفتامین به هیچ وجه نگران نیستند، فعالانی که این اقدامات را محکوم می‌کنند، می‌گویند تاکنون از واکنش مقامات ناامید شده‌اند.

طی این اطلاعیه، عبدالفتاح البرهان، رهبر کودتای 25 اکتبر 2021 که روند دموکراسی را در این کشور مختل کرد، همچنین "برخی احزاب را به توزیع مواد مخدر بین جوانان تحت عنوان ترویج دموکراسی" متهم کرد و به طور تلویحی اشاره کرد که افراد جوانی که به طور منظم علیه کودتا تظاهرات می‌کنند، در بیشتر موارد تحت تأثیر مواد مخدر قرار دارند.

 

لوبنا علی این اتهامات را رد می کند:

 

هیچسندومدرکیبرایایناثباتموضوعوجودندارد. ماهیچبیمارینداشتیمکهدراعتراضاتشرکتکردهباشد. ماعمدتاًجوانانیکهازشرایطروحینامناسبپسازحادثهرنجمیبرندراپذیرشمی‌کنیم،،زیرابستگانونزدیکانآن‌هادرتظاهراتکشتهیامجروحشدهاند. آن‌هاناگهانبهموادمخدروبهویژهبهمت‌آمفتامینپناهبرده‌اندتاغمومشکلاتروحیوروانیخودرافراموشکنند.

 

درسطحمرکزیکهمادرخارطوممدیریتمی‌کنیم،درماههایاخیراز 223 جوانمراقبتکرده‌ایم. هشتنفرازآن‌هاپسازچندروزفرارکردند. 113 نفردرداخلاینمرکزمراقبتمی‌شوندو 100 نفردیگرازمراقبت‌هایسرپاییدرمنزلبهره‌مندشده‌اند.

اماتقاضابسیارزیاداستوبیشترمراکزسمزداییوترکاعتیاددیگرنمی‌توانندپذیرایبیمارانباشند. امیدوارمدولتبعدیسیاست‌هاییرابرایرسیدگیبهاینجواناندرنظربگیرد

 

 

امید بسیاری از فعالان - که به ویژه خواهان جبران خدمات ارائه شده در مراکز سم زدایی و ترک اعتیاد توسط تامین اجتماعی هستند - به چشم انداز تشکیل یک دولت غیرنظامی در ماه‌های آینده است.

در واقع، رهبران نظامی و غیرنظامی اولین توافقنامه حل بحران را در 5 دسامبر 2022 امضا کردند. این چارچوب توسط ژنرال البرهان، محمد حمدان داگلو فرمانده شبه نظامیان و همچنین چندین گروه غیرنظامی از جمله نیروهای آزادی و تغییر (FFC) که در کودتا سرنگون شدند، امضا شد.

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید