جنازه حیوانات، تنه درخت، لاستیک ماشین، اینها تصاویری است که از داخل سطل زباله‌ها از یک مرکز جداسازی زباله‌ها در فرانسه گرفته شده و این روزها در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شوند.

مرکز تخصصی بازیافت زباله‌ها در فرانسه قاعدتاً باید زباله‌هایی از قبیل کاغذ، کارتن، پلاستیک و قطعات فلزی دریافت کند، چرا که بر اساس قواعد، مردم باید این گونه زباله‌ها را در خانه جدا و در سطل‌های مخصوص قرار دهند.

اما به گفته کارمندان این مرکز همواره با تعداد زیادی حیوانات مرده از جمله خرگوش، سگ، گربه و حتی خوک هستند.
حدود دوازده خرگوش نیز به یک باره برای بازیافت به اینجا رسیده‌اند
 
ابزارآلات نیز از جمله وسایل عجیبی است که گویا برخی از مردم فرانسه تصور می‌کنند امکان بازیافت آنها وجود دارد.
اما نکته تعجب آور اینکه گاهی حتی حیوانات زنده نیز در میان زباله‌های مردم به این مرکز بازیافت فرستاده می‌شوند.این سگ نیز چندی پیش برای بازیافت به این مرکز ارسال شده است