در جامعه کاستی هند، ولمیکی‌ها در پایین‌ترین طبقه قرار دارند. سرنوشت و شغل زنان و مردان این طبقه یا کاست در هند پیش از آنکه متولد شده باشند مشخص است. شغل آنها پاک کردن توالت‌های عمومی، آن هم با دست است.
ولمیکی‌ها بخشی جدا شده و فراموش‌شده در پایین‌ترین سطح جامعه کاستی هند قرار دارند، اما برخی از هندی‌ها برای حقوق این افراد در حال مبارزه هستند.
"آبزرورز"تلویزیون فرانس 24 در آخرین برنامه "خط مستقیم"خود به سراغ "ولمیکی‌ها"رفته تا بیشتر با وضعیت زندگی این افراد آشنا شود.